Liczba odwiedzin strony: 58629 Osób na stronie: 2
 

Piotr Lewicki  
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 106 poz. 1125 - Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z dnia 4 maja 2004 r.) Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem". 2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:   1)   rolnictwo;   2)   rozwój wsi;   3)   rynki rolne. 3. Minister jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa. 4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia. § 2.  Minister wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 maja 2004 r. ZAŁĄCZNIK WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI   1)   Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;   2)   Główny Lekarz Weterynarii;   3)   Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;   4)   okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.
Monitor Polski 1996 Nr 40 poz. 393 - Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. (M.P. z dnia 1 lipca 1996 r.) Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 36 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113) zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawach wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski Nr 31, poz. 366 i Nr 54, poz. 588) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 2 w ust. 4 po wyrazach "posiadającym świadectwo ukończenia średniej szkoły" dodaje się wyraz "zawodowej",   2)   w § 14: a)  w ust. 1: –  w pkt 1 lit. c) wyrazy "dzieci kalekich oraz dla osób (dzieci i dorosłych) umysłowo niedorozwiniętych, psychicznie chorych, chroników" zastępuje się wyrazami "dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych", –  w pkt 4 wyrazy "nauczycielom i wychowawcom głuchym" zastępuje się wyrazami "nauczycielom i wychowawcom niesłyszącym", –  pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6)  nauczycielom i wychowawcom specjalnych szkół i przedszkoli, w tym również nauczycielom specjalnych szkół i przedszkoli oraz wychowawcom pozalekcyjnych zespołów zajęć wychowawczych, zorganizowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy...
KRS 0000265350 - CHMIELNA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CHMIELNA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GEN.JÓZEFA HALLERA 132 80-416 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
957-095-11-16 220296409 0000265350
KRS 0000265349 - AN&A SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AN&A SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOSYNIERÓW 1/13 20-152 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000265349
KRS 0000265348 - PETRA - TRANS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PETRA - TRANS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZKOLNA 7 64-426 ŁOWYŃ MIĘDZYCHÓD MIĘDZYCHODZKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(95) 748-10-85, 604-618-383 (95) 748-10-85 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
595-143-17-88 300426043 0000265348
KRS 0000265347 - "DEERTOM" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DEERTOM" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PODGÓRNA 65 87-300 BRODNICA BRODNICA BRODNICKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 340210961 0000265347
KRS 0000265346 - MYCOMM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MYCOMM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOPANINA 54/56 60-105 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
972-114-63-94 300417966 0000265346
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Liszki HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Piotr Lewicki Kancelaria notarialna
adwokat małopolskieradca prawny małopolskiekomornik małopolskiesyndyk małopolskiekancelaria prawna małopolskieprawnik małopolskieprawnikReklama